MODELLKOMMUN FÖR LÄRCENTRA 2022

Nitus har inlett ett arbete i att skapa enplattform där Lärcentra som arbetar systematiserat inom ett eller flera olika teman kan synliggöras samt inspirera och stödja andra Lärcentra i sitt utvecklingsarbete.

Medlemskommuner i Nitus kunde anmäla om att få en modellkommun som mentor kopplat till ett av 2021 års teman:

  • Breddad rekrytering
  • Kompetensbehov
  • Forskning som del av lärcentrum
  • Alternativa utbildningsformat

Arbetet drog igång i samband med Nitusdagarna i Norrköping 2021 och pågår under 2022. Kommunerna själva sätter strukturen och nivån på erfarenhetsutbytet.

 FÖLJANDE KOMMUNER KROKAR ARM MED VARANDRA UNDER 2022.

  • Campus Skellefteå - Breddad rekrytering (Reveljen, Sollefteå, som modellkommun)
  • Hultsfred Lärcenter - Kompetensbehov (Utbildningscentrum för distansstudier, Gävle, som modellkommun)
  • Lärcenter Vuxenutbildningen Karlstad - Kompetensbehov (Campus Västervik som modellkommun)
  • Campus Viadidakt - Forskning som del av lärcentrum (CFL, Söderhamn, som modellkommun)
  • Lärcentrum Luleå - Alternativa utbildningsformat (Lärcentrum Falkenberg som modellkommun)

Modellkommun

Reveljen, Sollefteå

Modellkommunen för tema Breddad rekrytering är Reveljen, Sollefteå kommun. De har sedan minst 10 år tillbaka etablerat formerna för sin modell Motorfunktionen. Modellen innebär att Reveljen åker ut på turné med en välfylld monter för att möta medborgarna, men också riktade informationsinsatser som yrkestemakvällar och frukostföreläsningar. Arbetsmodellen bidrar till att många vuxna, inte minst utrikesfödda tar sig vidare i utbildningsstegen. Statistiken över sökande till högskolor och program visar också att det ger effekt.

Image
Image

Modellkommun

Utbildningscentrum för distansstudier, Gävle

Den första av två modellkommuner för tema Kompetensbehov är Utbildningscentrum för distansstudier i Gävle. De har sedan 2016 arbetat med Semaforen (tillsammans med samtliga kommuner i länet) som arbetsmodell. Den innebär att det finns en tydlig upparbetad struktur för arbetet att kartlägga kompetensbehovet och prioritera utbildningar. Startskottet för detta arbetet var länets höga arbetslöshet i kombination med arbetsgivarnas svårighet att rekrytera rätt kompetens.

Modellkommun

Campus Västervik

Den andra modellkommunen för tema Kompetensbehov är Campus Västervik. De har under ca 10 år arbetat med kontinuerliga behovsinventeringar. Utmaningarna för arbetsmarknaden att definiera sina kompetensbehov på lång och kort sikt var starten på att systematisera detta arbete. Det har resulterat i bättre dialog och förenklat valet av utbildning. Matchande utbildningsutbud med arbetsmarknadens behov ger fler sökande som kan examineras och komma ut i arbetslivet.

Image
Image

Modellkommun

CFL - centrum för flexibelt lärande, Söderhamn

Modellkommunen för tema Forskning som en del av Lärcentrum är CFL – centrum för flexibelt lärande, Söderhamns kommun. Sedan år 2000 har de utvecklat och landat i ett arbetssätt med interaktiv ansats, att forska tillsammans med berörda samhällsaktörer och har även givit utbildningar i interaktiv metod och följeforskning. Den forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU-Hälsingland) som finns på CFL är öppen för alla kommunmedborgare att nyttja om man är doktorand eller disputerad. Verksamheten bidrar till avdramatisering av forskning och akademi och till att höja utbildningsnivån genom att synliggöra möjligheten för kommunmedborgare att forska (utan att behöva flytta). Forskningsverksamheten har bidragit till att bredda CFL´s utbud och till utveckling av intern verksamhet och vidgade nätverk.

Modellkommun

Lärcentrum Falkenberg

Modellkommun för tema Alternativa utbildningsformat är Lärcentrum Falkenberg. De har under fyra år applicerat yrkeshögskolans modell för att skapa utbildningspaket kopplat till behov till exempel riktade insatser, korta utbildningar, för permitterad personal. Det har skapat fler korta utbildningar i dialog med näringslivet som i sin tur leder till ökad matchning och anställningsbarhet.

Image
Inspireras:

Ta del av andra kommuners beprövade arbetsmodeller

Du kommer kunna:

Vässa ditt arbete med inspiration från en
annan kommun

Du får:

Nya perspektiv i arbetet

Har du frågor?

Ta gärna kontakt med någon av oss

Image

Nitus är en ideell förening som startade 1996 i Söderhamn. Nitus jobbar för att möjliggöra eftergymnasial utbildning och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och samhälle i hela landet. Läs mer..