Om Nitus

Nitus är en ideell förening som startade 1996 i Söderhamn och har i dagsläget ca 100 medlemmar. Nitus jobbar för att möjliggöra eftergymnasial utbildning och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och samhälle i hela landet. Nitus är ett nätverk där medlemmarna tillsammans utgör verksamheten.

Vad jobbar Nitus för?

Nitus jobbar för att möjliggöra eftergymnasial utbildning och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och samhälle i hela landet.

Lobbyarbete

Inom nätverket påverkar vi beslutsfattare/departement med frågor från medlemskommunerna som rör lärcentra. Hur gör vi det?

 • Bjuder in ministrar till egna konferenser för dialog.,
 • Uppvaktar politiker och tjänstemän inom områden som kan påverka möjliggörandet av eftergymnasial utbildning via lärcentra anslutna till Nitus i hela landet.
 • Deltar i almedalsveckan och andra forum där dialoger förs kring eftergymnasial utbildning
 • Tar fram gemensamt underlag för lokalt lobbyarbete
 • Digitala kanaler som t.ex. twitter.

Organiserar erfarenhetsutbyte mellan medlemskommuner

Spridning av nyheter, kunskap, inspiration, goda exempel och lärdomar. Hur gör vi det?

 • Med digitala erfarenhetsseminarium
 • Konferenser (årsstämma och Nitusdagarna)
 • Via Nitus digitala kanaler, facebook, instagram, nyhetsbrev.

Samverkar med lärosäten och anordnare inom yrkeshögskolan

Inom nätverket arbetar vi för att påverka Lärosäten och Yrkeshögskolor för att tillgängliggöra eftergymnasial utbildning i hela landet via Nitus Lärcentra. Hur gör vid det?

 • Skrivelse till samtliga högskolor och universitet för att uppmana till samarbete och till att informera om Nitus lärcentra för studerande.
 • Nitusdagarna är alltid förlagda till ett lärosäte, för ökad samverkan och dialog.
 • Lärosäten, utbildningsanordnare och MYH (myndigheten för yrkeshögskolan) finns ofta representerade på konferenser både programpunkter och som deltagare för ökad möjlighet till samverkan och dialog.
0
Startår
0
Medlemmar
0
Län

Nitus verksamhetsplan

Målet med arbetet i styrelsen och dess arbetsgrupper är att på bästa sätt verka för att eftergymnasial utbildning ska göras tillgänglig i hela landet. Styrelsen arbetar med att finnas tillgänglig för medlemmarna, med stöd och stöttning i både de små och stora frågorna. En stor del av arbetet sker genom arbetsgrupperna som tillsätts efter behov. Vissa grupper arbetar, på styrelsens uppdrag, med långsiktiga utvecklingsfrågor medan andra arbetsgrupper får ett kortare mandat.

Förutom arbetet i arbetsgrupperna deltar ledamöter i olika grupperingar vilka bedöms som viktiga i ett perspektiv där medlemsnyttan sätts i fokus. Nitus är aktiv i flera svenska och nordiska samarbeten och deltar i samverkansdiskussioner med lärosäten och myndigheter. Nitus för en dialog med flera ledamöter i riksdagen och regeringen. Arbetet redovisas kontinuerligt i nyhetsbrev, på Nitus webbsida, i sociala medier och sammanfattas i verksamhetsberättelsen.

Verksamheten styrs av stämmobeslut, målsättning och stadgar. Nitus styrelse samordnar arbetet i nätverket och träffas i regel en gång per månad via AdobeConnect.

Så här jobbar vi på Nitus

Lobbyarbete

Inom nätverket påverkar vi beslutsfattare/departement med frågor från medlemskommunerna som rör lärcentra. Hur gör vi det?

· Bjuder in ministrar till egna konferenser för dialog
· Uppvaktar politiker och tjänstemän inom områden som kan påverka möjliggörandet av eftergymnasial utbildning via lärcentra anslutna till Nitus i hela landet
· Deltar i almedalsveckan och andra forum där dialoger förs kring eftergymnasial utbildning
· Tar fram gemensamt underlag för lokalt lobbyarbete
· Digitala kanaler som t.ex. twitter

Kvalitetsarbete

För Nitus är det viktigt med kvalitet. Studenter, lärosäten och utbildningsanordnare ska kunna vända sig till ett nitusanslutet lärcentrum med förvissning om att höga kvalitetskrav gäller.

Ett medlemskap i Nitus innebär att följande kvalitet- och medlemskriterier uppfylls:

· Tillhandahåller LOKALER för EFTERGYMNASIALA studier med tillgång till lämplig teknik (WiFi, datorer, videokonferens)
· Finns utsedd KONTAKTPERSON mot student, Nitus och lärosäte
· Möjlighet att skriva TENTAMEN enligt utbildningsanordnarenas krav
· Erbjuder studieanpassade datorer och möjlighet till utskrift och kopiering

Utöver ovanstående kriterier kan ett lärcentrum arbeta med ett eller båda nedanstående fokusområden:

· Fokusområde arbetsmarknad
· Fokusområde eftergymnasial utbildning
· Att kriterierna för medlemskap samt vilka fokusområden som lärcentra arbetar med mäts varje år genom en enkät.

Organiserar erfarenhetsutbyte mellan medlemskommuner

Spridning av nyheter, kunskap, inspiration, goda exempel och lärdomar. Hur gör vi det?

· Med digitala erfarenhetsseminarium
· Konferenser (årsstämma och Nitusdagarna)
· Via Nitus digitala kanaler, facebook, instagram, nyhetsbrev

Samverkar med lärosäten och anordnare inom yrkeshögskolan

Inom nätverket arbetar vi för att påverka Lärosäten och Yrkeshögskolor för att tillgängliggöra eftergymnasial utbildning i hela landet via Nitus Lärcentra. Hur gör vid det?

· Skrivelse till samtliga högskolor och universitet för att uppmana till samarbete och till att informera om Nitus lärcentra för studerande
· Nitusdagarna är alltid förlagda till ett lärosäte, för ökad samverkan och dialog
· Lärosäten, utbildningsanordnare och MYH (myndigheten för yrkeshögskolan) finns ofta representerade på konferenser både programpunkter och som deltagare för ökad möjlighet till samverkan och dialog

Vad är ett Nitus Lärcentrum?

För dig som medlemskommun

Ett Nitus Lärcentrum är en mötesplats för studerande inom eftergymnasiala studier med tillgång till lämplig teknik (WiFi, datorer, konferensutrustning), studieplatser och att skriva tentamen enligt lärosätens/ utbildningsanordnares krav. Det finns en utsedd kontaktperson mot student, Nitus och lärosäten/utbildningsanordnare. Vad ett Lärcentrum fokuserar på och erbjuder, utöver det, är upp till varje kommun att bestämma.

För dig som student

Ett Nitus Lärcentrum är din mötesplats på hemmaplan som hjälper dig att lyckas med dina studier på högskola/universitet eller Yrkeshögskola. Skriv din tenta, låna studierum/studieplatser, låna dator, få hjälp med utskrifter eller träffa andra studerande. Varje kommun utformar själv hur just deras Lärcentrum ser ut vilket innebär att utbudet kan variera. Hitta ditt närmaste Nitus Lärcentrum här

För universitet/högskola och yrkeshögskola

Ett Nitus Lärcentrum är en samarbetspartner vid platsförlagd och distansbaserad eftergymnasial utbildning via Yrkeshögskola eller Universitet/högskola. Ett samarbete kan möjliggöra en breddad rekrytering till utbildningar och bidra till en ökad genomströmning i utbildningen. Det ger fler tillgång till högre utbildning med bra förutsättningar att klara sina studier. Ett Nitus Lärcentrum kan fungera som nod och samarbetspartner vid uppdragsutbildning.

Image

Nitus är en ideell förening som startade 1996 i Söderhamn. Nitus jobbar för att möjliggöra eftergymnasial utbildning och skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och samhälle i hela landet. Läs mer..